Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór na stanowisko: opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0009/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 
Nazwa i adres jednostki:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3                       

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie minimum podstawowe i staż pracy 1 rok;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność w zakresie animacji społecznej,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczno - rękodzielnicze, rzetelność,

4. Obsługa komputera i urządzeń biurowych,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  właściwa organizacja pracy Klubu Seniora,

2. prowadzenie zajęć z uczestnikami Klubu Seniora, w tym prowadzenie zajęć manualnych, muzyczno - ruchowych, czytanie opowiadań, dyskusja, rozmowy indywidualne,

3. otwieranie i zamykanie siedziby Klubu Seniora,

4. dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń,

5. przygotowywanie kawy, herbaty dla uczestników spotkań w ramach Klubu Seniora,

6. współpraca z koordynatorem i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie,

7. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenie udziału w życiu społecznym,

8. inne zlecone przez Kierownika Klubu Seniora lub koordynatora projektu,

9. sprawowanie opieki nad klubowiczami, udzielanie im pomocy i wsparcia.

 

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w wymiarze 3/4 pełnego wymiaru czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy
 wrzesień 2021r. Praca wykonywana w godzinach: 9:00 - 15:00. Umowa na czas określony – 16 miesięcy. Miejsce wykonywania pracy - Człuchów, ul. Traugutta 2.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i stażu pracu,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 6. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:  

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: opiekun w Centrum Seniora - Klubie Seniora w Człuchowie" w  terminie do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 900.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział
w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

 

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

Człuchów, dnia 2 sierpnia 2021 r.

 

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS