Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór na wolne stanowisk "Asystenta rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0009/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 
Nazwa i adres jednostki:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3                       

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Asystent rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Kandydat/ka posiada:
 1.  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 2.  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu przez Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  lub
 3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Zakres programowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 nr 272, poz. 1608
 1. Kandydat/ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. Kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Obywatelstwo polskie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1. odpowiedzialność;

2. samodzielność;

3. kreatywność;

4. komunikatywność;

5. znajomość obsługi komputera;

6. doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 3.  Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi.
 7.  Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8.  Motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9.  Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10.  Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11.  Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho - edukacyjnych.
 12.  Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 14.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15.  Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17.  Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” / Dz.U. 2020 poz.1329/.
 19.  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 20.  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. z 2020 poz. 218 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 21.  Asystent rodziny w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, współpracuje z pracownikami socjalnymi.
 22. Prowadzenie działań zmierzających do wyłonienia rodzin wspierających, oraz prowadzenie ścisłej współpracy z tymi rodzinami.
 23. Rozliczanie wydatków związanych z działalnością rodzin wspierających – gromadzenie dokumentów potwierdzających wydatki, przedkładanie zapotrzebowań Głównej Księgowej, prowadzenie kontroli wydatków
  i realizacja poleceń Głównej Księgowej w tym zakresie.
 24. Asystent rodziny prowadzi kartę pracy, w której odnotowuje realizowane zadania oraz czas pracy, jaki przeznacza na ich wykonanie.

29. Przestrzeganie zasad i regulacji określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Ośrodku.

30. Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w MOPS w tym:

- prowadzenie kontroli wewnętrznej, przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz  dokonywanie samooceny przestrzegania tych procedur,

- monitorowanie i ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej na zajmowanym stanowisku,

- identyfikacja i analiza ryzyka w zakresie prowadzonych spraw na zajmowanym stanowisku.

31. Zgodnie z poleceniem Kierownika Działu lub Dyrektora MOPS podejmowanie zastępstwa za innych pracowników – niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

32.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Działu Pomocy Społecznej i Dyrektora MOPS.

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w wymiarze 3/4 pełnego wymiaru czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy
1 września 2021r w systemie zadaniowego czasu pracy. Umowa na czas określony  - 21 miesięcy.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie, że kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata/tki, że nie była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ani nie jest zawieszona ani ograniczona.
 7. oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki był w stosunku do kandydata/ki wynika z tytułu egzekucyjnego, w przypadku, gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 9. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:  

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Asystent rodziny w Centrum Rodzin w Człuchowie" w  terminie do 28 czerwca 2021 r., do godziny 900.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział
w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

Człuchów, dnia 15 czerwca 2021 r.

 

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS