Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór na wolne stanowisko - Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Człuchowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Człuchowie

w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” –  numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0009/17 dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 
Nazwa i adres jednostki:

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3                       

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Człuchowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Kandydat/ka posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub

- kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. Kandydat/ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. Kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Obywatelstwo polskie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1. odpowiedzialność;

2. samodzielność;

3. kreatywność;

4. komunikatywność;

5. znajomość obsługi komputera;

6. doświadczenie w pracy dziećmi i młodzieżą.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Opieka nad dziećmi przebywającymi w Placówce Wsparcia Dziennego;

2. Pomoc w odrabianiu lekcji i nauce.

3. Organizacja zajęć w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali;

4. Organizacja pracy świetlicy;

5. Współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie;

6. Prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych, w tym okresowe badanie postępów podopiecznych;

7. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego;

8. odpowiedzialność za powierzony majątek;

9. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej  w ramach dotyczących uczestników znajdujących się w Placówce oraz ich rodzin;

10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki.

 

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w wymiarze 3/8 pełnego wymiaru czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy
1 września 2021r. 2 osoby. Praca wykonywana w godzinach: 15.00 – 18.00. Umowa na czas określony - 10 miesięcy

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o że kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata/tki, że nie była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ani nie jest zawieszona ani ograniczona.
 7. oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki był w stosunku do kandydata/ki wynika z tytułu egzekucyjnego, w przypadku, gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.
 8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 9. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:  

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Centrum Rodzin w Czluchowie" w  terminie do 28 czerwca 2021 r., do godziny 900.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.  Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział
w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

Człuchów, dnia 15 czerwca 2021 r.

 

 

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS